17-01-2018

فرع العلوم التجارية

-

 

 

-فرع العلوم التجارية

 

Semestre 01

  -Tronc Commun (1ére Année )

 

 

  -Tronc Commun (2éme Année )

 

 

 -Spécialités licence : (3ème année)

*  commerce international     

 ANGLAIS4    17-01-2018

 

*  marketing 

 ANGLAIS    17-01-2018          

       

 

-Spécialités Masters 1: (1ère année)

 Finance et commerce internationale  

Informatique     17-01-2018          

Management international    17-01-2018          

 

*  marketing des services    

 Managemante des relation avec les clients    17-01-2018     

 

-Spécialités Masters 2: (2ème année)

 

 Finance et commerce internationale   

 TECHNIQUE D ENQUETES ET TRAITEMENT-DONNEE     17-01-2018     

 

*  marketing des services